Toplam 15 adet ürün
 
40% Ebul Ferec İbnul Cevzi, Bir Ömür Böyle Yaşanır

Bir Ömür Böyle Yaşanır  

Ebul Ferec İbnul Cevzi  
Veciz Yayınları  

İbn?ül Cevzî, çocuk denecek yaşından itibaren vaazlara katılmaya başlamış; hocası İbn Nasır ile onlarca âlimden ders almıştır. Müsned, Câmi?-i Tirmizî, ...

13.00 7.80 TL  
40% Ebul Ferec İbnul Cevzi, Gerçek Tasavvuf

Gerçek Tasavvuf  

Ebul Ferec İbnul Cevzi  
Veciz Yayınları  

İslam dini ve eserleri sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa hitap eden kapsamlı yol göstericidir. Ebu?l Hasen en-Nedvi?nin kaleme aldığı ve ikinci baskısı ...

22.00 13.20 TL  
40% İbn Kayyım El Cevziyye, Kurandaki Misaller

Kuran'daki Misaller  

İbn Kayyım El Cevziyye  
Veciz Yayınları  

On üçüncü yüzyılın fıkıh âlimlerinden olan İbn Kayyım el-Cevziyye; İslamî kaynakların ve tasavvufun Kur?an ve sünnet kadar çalışıldığı bir çevrede ilim ...

14.00 8.40 TL  
40% M. Ali Haşimi, Hayatımızda Doğrular Yanlışlar

Hayatımızda Doğrular Yanlışlar  

M. Ali Haşimi  
Veciz Yayınları  

Elinizdeki bu eser, hayatını İslami mücadeleye adamış büyük müfekkir Muhammed Ali Haşimi?nin kaleminden çıkmış bir özeleştiri denemesidir. Haşimi, burada ...

12.00 7.20 TL  
40% İbn Hazm, Fitne Döneminde Kurtuluş Yolu

Fitne Döneminde Kurtuluş Yolu  

İbn Hazm  
Veciz Yayınları  

İbn Hazm, dini ilimler ve fenni bilimler alanında eserleri ve çalışmalarıyla tanınmış çok yönlü bir alimdir. İslam kaynaklarını kullanarak dünya hakkında ...

13.00 7.80 TL  
40% Ebul Hasen Ali En-Nedvi, Yeniden İslama

Yeniden İslam'a  

Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi  
Veciz Yayınları  

Ebu?l Hasen Ali en-Nedvi yazdığı eserler sayesinde İslam toplumlarında ve birçok ülkede söz sahibi olmuştur. Gayesi; geçmişimizde yaşanan ve etkisini günümüz ...

12.00 7.20 TL  
40% Ebul Hasen Ali En-Nedvi, İman Rüzgarı Esince

İman Rüzgarı Esince  

Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi  
Veciz Yayınları  

Ebü?l-Hasen en-Nedvî bu eserinde Hindistan?da on dokuzuncu yüzyılda Seyyid İmam Ahmed b. İrfân eş-Şehîd?in ve dostlarının yürüttüğü cihat ve ıslah faaliyetini ...

22.00 13.20 TL  
40% Ebul Hasen Ali En-Nedvi, Kehf Suresinde Madde ve Mana Mücadelesi

Kehf Suresinde Madde ve Mana Mücadelesi  

Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi  
Veciz Yayınları  

Kuranı Kerim?in 18. Sûresi olan Kehf?in Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi tarafından ele alındığı bu eser madde ve mana arasındaki ilişkiye açıklık getirmiştir. Kuranı ...

14.00 8.40 TL  
40% Muhammed B. Turtuşi, Anne-Baba Hakkı

Anne-Baba Hakkı  

Muhammed B. Turtuşi  
Veciz Yayınları  

Dünyaya gelmemize vesile olan anne-babalarımız, bizler için nice fedakârlıklara katlanmışlardır. Allah (c.c) Kur?ân-ı Kerîm?de, kendisine ibadetten sonra anne- ...

13.00 7.80 TL  
40% İmam Mesai, Sahabenin Faziletleri

Sahabenin Faziletleri  

İmam Mesai  
Veciz Yayınları  

9. yüzyılda hadis âlimleri arasında otorite olarak görülen İmam Nesâî çoğunlukla Kütüb-i Sitte?nin beşincisi olan es-Sünen eseriyle tanınır. Titizlikle ortaya ...

20.00 12.00 TL  
40% Ersan Urcan, Sadefteki İnciler-Dini Hikayeler

Sadefteki İnciler-Dini Hikayeler  

Ersan Urcan  
Veciz Yayınları  

Dinimizde kıssaların konumuna baktığımızda; insanların hidayete ulaşması, imanlarının artması ve dünyaya mânâ gözüyle bakmasını sağlamakta önemli bir vesile ...

21.00 12.60 TL  
40% Kasım B. Sellam El-Bağdadi, İman

İman  

Kasım B. Sellam El-Bağdadi  
Veciz Yayınları  

Müellif eserini ehli sünnete muhalif olarak iman hakkında konuşan beş zümreye karşı cevap vermek için telif etmiştir. İman tanımları, işlenen günahların imanı ...

13.00 7.80 TL  
40% Abdulğani El-Makdisi, Sahih Hadislerle Dualarda Nasihat

Sahih Hadislerle Dualarda Nasihat  

Abdulğani El-Makdisi  
Veciz Yayınları  

12.yüzyılda yaşamış olan Hadis ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimi Abdülgani el-Makdisi en-Nasîhatu fi?l Ediyeti?s Sahihe eserinde senetleriyle birlikte 114 hadis ...

13.00 7.80 TL  
40% İbn Batta El-Ukberi, Fıkıh Fakih ve Hileyi Şeriyye

Fıkıh Fakih ve Hileyi Şeriyye  

İbn Batta El-Ukberi  
Veciz Yayınları  

İbtalu?l Hiyel: Müellif, döneminde üç talâka yemin ve bundan çıkış yolu üzerinde cereyan eden bir tartışma üzerine kaleme aldığı bu eserinde hem konuyla ilgili ...

13.00 7.80 TL  
40% Ziyaeddin El Makdisi, Faziletli Ameller

Faziletli Ameller  

Ziyaeddin El Makdisi  
Veciz Yayınları  

Ziyâeddîn el-Makdisî?nin El-Muhtare diye şöhret kazanan eseri, sahih hadislerin kabulü için uyguladığı ölçülerdeki hassasiyeti sebebiyle, Hâkim?in el-Müstedrek ...

31.00 18.60 TL