Toplam 215 adet ürün
 
, Destana Kawa

Destana Kawa  

   
ELMA Yayınevi  

Di nav Kurdan de merxas û malbat merivek hebû: Kawaye Heddat! halet çedikir ji hesine reş, xweş-nase xerbe, û xelke bareş. bi se kuran ve nav û deng dabû ...

, Çiroka Rovi u Gur

Çiroka Rovi u Gur  

   
ELMA Yayınevi  

Rovi li dora hewdike çü u hat, deve xwe daheşt hewdike, cara ewil çend liben ku deve wi gihiştibuye xwarin u edi hew deve wi gihişte nokan. Leglega nikildirej ...

, Roja Sipiye

Roja Sipiye  

   
ELMA Yayınevi  

PEYXOMABERD Somalyan Ma nevvazenîme bibim ze kirmancan Ü kurdan hevî da haştîya, girse O sevkanan ra amene û haştîya en girse ardene Persî xo ra persay? Heyano ...

Beri Bihar, Qeşem

Qeşem  

Beri Bihar  
Si Yayınları  

Tene dayika min bi xwe û hesiren çaven xwe nikare. Por di hilvveşîne, Naxve û venaxwe. Ji ber ku ez mirî me. Ka ev çi deng e wek, garana gameşan? Ev çi arteş e ...

, Seyre

Seyre  

   
ELMA Yayınevi  

Xweheke wan herse bira heye.Je re dibejin Seyre Xatûn. Seyre Xatûn jî umre we ketiye çardeh, pazdeh salan. Nû giha ye. Wekî liba tiriye ku stewiya be, çax û ...

Eyüp Kıran, Dewreşe Evdi

Dewreşe Evdi  

Eyüp Kıran  
ELMA Yayınevi  

Kulîlk bi Dewreş û EdÛlfi re şadibû, te digot belkî DevvrSş û Edûl mevanen wS bûn, ew jî mahzûvan. Edûle ew râ Dewreş, dabû. Kulilka bijbizâk, rûyg wS bi ...

Yaqob Tilermeni, Bermeqlup

Bermeqlup  

Yaqob Tilermeni  
ELMA Yayınevi  

Roj hatiye kesen ku dile wan li ser vvejeye dieşin, xwe Ei dara bepel û ii Ape Çîrokbej girtine. Peşîn bi baidarî guhe xwe dane Ape Çîrokbej, taliye wan ...

9.26 6.48 TL
Hassan İrandost, Alisu

Alisu  

Hassan İrandost  
Si Yayınları  

Lı te dıgerıyam Her der û her alî Di nav şîpelen ava zelal Ser baniyen çiyayan Di nav roniya tîrejen tave Bi çaven kizleketî! Bi mereq Di nav peyven salen bere ...

Serkeft Botan, Zo (ma) Fer

Zo (ma) Fer  

Serkeft Botan  
ELMA Yayınevi  

nerınen min anqın li kespike eniya te desten xwe biaveje bi qasî movike dûr in sterken bi bisken te ve büa bixuricin bi temenâ min re hüvveşin sere pesîren te ...

İbrahim Seydo Aydogan, Leyla Figaro

Leyla Figaro  

İbrahim Seydo Aydogan  
ELMA Yayınevi  

Wck ku ji nigka ve dile rain rawestiyabû û dîsa hatibû ser xwe, ez sekinîrn. Min ji eşan bere xwe ji we guhert, bi dû re min bala xwe dîsa da we. Gava le ...

İlhami Özer, Agirbanu

Agirbanu  

İlhami Özer  
ELMA Yayınevi  

EY YEZDAN bâyî min tu kes nizane. dile min cima bi du can e. de bibeje! tu yâ pîriktiye bikî an salan li paş min mane? bâyî min tew kesek nizane. dile min cima ...

Enwer Karahan, Duaya Evare

Duaya Evare  

Enwer Karahan  
ELMA Yayınevi  

Her çi qasi me di hin baweri, hevi u tekçuyinan de li hev nekira ji di şeven tari de, di tengala bebexti u pexila ixanete de, em li hevdu diqewimin. Hina ji di ...

Dilawer Zeraq, Kakil

Kakil  

Dilawer Zeraq  
Si Yayınları  

Dilawer Zeraq, di çîroken xwe de bale dikişine ser hesten rastın ku le bele, di bedengiye de ten derbirîn; her weha ji cîhana mirovan ya hundirîn, dîmen û ...

Salihe Kevirbiri, Gera Penuse

Gera Penuse  

Salihe Kevirbiri  
Si Yayınları  

...Ev pirtûka di deste we de ku nivîskar û rojnamegere çiwan Salihe Kevirbirî nivîsiye, revvîtiveke spehî, agadariyen binirx û dîmenen xweş di nava xwe de ...

Cihan Roj, Ratika

Ratika  

Cihan Roj  
Si Yayınları  

Sîsar Şirîna tariye bû be pel diherikî, di nerînen avis de ro diçû ava... ji biskan de agir di xwedana keke min de vedimirî şuna linge wî weneyek li dîware xwe ...